Bugün, 21 Temmuz 2024 Pazar

MECLİS ÜYELERİNE

MECLİS ÜYELERİNE

Seçilen tüm meclis üyelerimize hayırlı olsun, Esenlerimiz için hayırlı, başarılı kararlar almaları nasip olsun.

Yazdıklarım tüm meclis üyelerini ilgilendirmekle beraber yeni seçilen muhalefet meclis üyelerine daha çok hitap etmektedir.

AKP doğası gereği tek adamcı bir yapı olduğu için oradan seçilen meclis üyeleri başkanın ağzına bakmaktan ve parmak indirip kaldırmaktan başka bir şey yapamayacaklardır!

Meclis üyeleri görevi kanunla bellidir. Kanunun 17 maddesi: Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur demektedir. 18, Maddesinde ise Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. 

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.)

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek….

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek…

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

AKP bu zamana kadar sayısal çoğunluğu ve komisyonlara adam almamanın rahatlığı ile kafasına göre takıldı.

AKP ihtisas komisyonlarına adam almamak için sayıyı 3 te tutmakta ısrar edecektir kanun 5 olacağını söylüyor ve muhalefet komisyonlara girecek sayıya sahip!

Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır.

Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır. Siz mümkün olduğunca yazılı soru önergesi sormayı adet edinin, söz uçar yazı kalır.

Soracağınız ilk soru önergesi seçim zamanı size dayılanan ve norm kadroda olmayan danışman unvanını kullanan kişi sayısı kaçtır bunu sorun. Bunların eğitimi nedir, aldıkları aylıklar ne kadardır, nereden almaktadırlar.

Stratejik Planı görüşeceksiniz plana katkı vermekten çekinmeyin. Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet raporu bir bütündür. Bütünlüğün koparılmasına izin vermeyin.

Meclisin görevlerinden biri de belediye tarafından çıkartılan yönetmelikleri kabul etmektir. Kentsel dönüşüm yaptığını iddia eden belediye yönetimi hangi yönetmeliğe göre transfer yapmaktadır, önceliği nedir bunu sorun.

Kentsel dönüşümden rantsal dönüşüme geçerek verdikleri sözden neden döndüklerini sorun.

Siz sorun, takip edin, yerel basınla paylaşın ki halkımız bilgilensin, bilinçlensin, hesap soracak donanıma sahip olsun.Anahtar Kelimeler: MECLİS ÜYELERİNE
  • Pazar 32.7 ° / 24.3 ° Güneşli
  • Pazartesi 34.9 ° / 24.8 ° Güneşli
  • Salı 32.5 ° / 25.1 ° Güneşli